සහතික

certification-ico

අපේ නිෂ්පාදන වල සහතික
අපගේ බොහෝ පුද්ගලයින් ගණන් කිරීමේ පද්ධති, ඊඑස්එල් ටැග් පද්ධති, ඊඒඑස් පද්ධති සහ වෙනත් සිල්ලර නිෂ්පාදන, එස්ජීඑස් වැනි ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන විසින් දැඩි සහතික පත්‍ර සම්මත කර ඇත.

Product Safety
Product Safety1
Product Safety3
Product Safety2
Product-Safety04
Product-Safety05
Product Safety6
Product Safety7
Product Safety8
Product Safety9
Product Safety10
Product Safety11
Product Safety013